Categories
Uncategorized

Регистрация на фирма

В astakova® ще се погрижим за Вашата регистрация на фирма. Важно е първо сами за себе си да изберете каква форма ще бъде дружеството – ЕООД, ООД, АД, СД, КД или КДА. След което ние ще Ви насочим и по-точно – ще извършим необходимото, за да сте легализирани и работите свободно. Нека Ви представим разликите между изброените видове дружества, за да Ви бъдем полезни при избора.

Регистрация на фирма – ООД

ООД – дружеството с ограничена отговорност може да се учреди от двама или повече съдружници. Разполагаемият капитал, с който ще функционира то, се определя от дружествените вноски. Съгласно закона минималната сума за учредяване на ООД е 2,00 лв. Съдружниците не отговарят пряко пред кредиторите за задълженията на дружеството. В случай на обявена несъстоятелност, съдружниците единствено ще изгубят вноските си. Това, което е характерно за ООД, е, че е корпоративно и капиталово юридическо лице. Освен това, дяловете са непрехвърляеми, не са ценни книжа и могат да бъдат неравни по своята стойност. Учредяването е въз основа на дружествен договор, макар че между него и учредителния акт разликата е по-скоро терминологична. Органите и лицата, представляващи ООД, са: управител, който е фигурата, свързваща дружеството с трети страни и лица, както и Общо събрание, което взима решения, свързани с дейността на дружеството. Такива са например: покупка на недвижим имот, одобряване годишните финансови отчети, разпределяне на печалбата и др. Учредителите нямат право на възнаграждение от капитала за образуване на дружеството – нещо, което важи при АД. Регистрация на фирма като ООД е допустима след предоставяне на нужния набор от документи.

Регистрация на фирма – ЕООД

ЕООД също е вид дружество с ограничена отговорност, но в неговия случай учредяването става от едно лице, което е собственик на капитала. Аналогичен на дружествения договор на ООД е учредителният акт при ЕООД. Във втория случай роля на Общо събрание изиграва едноличния собственик на капитала.

Всяко ЕООД е юридическо лице – капиталово дружество, чийто капитал е разделен на дялове. Минималният стартов капитал, изискван за да се учреди ЕООД, е 2,00 лв. На практика всеки би могъл да учреди такова, стига да не е поставян под запрещение, да е дееспособен и да има навършени 18г. Една регистрация на фирма под формата на ЕООД е валидна след вписването му в Търговския регистър към Агенцията по вписванията. Обърнете се към специалист по търговско право за помощ. Заявлението съдържа информация относно заявителя, търговеца или чуждестранния търговец, по чието дело се изисква:

– вписване;

– обстоятелство;

– подпис на заявителя.

Същото може да бъде подадено във всяко териториално звено на Агенцията, намиращи се по седалища на окръжния съд.

Повече за услугата регистрация на фирма и разликата между отделните видове дружества вижте в следващите статии.